Aktuellt budget

Få koll med Scouts lilla demokratiparlör

1 juni, 2016

Ta reda på om du har koll genom att testa dina kunskaper kring följande ord.

Antirasism
betyder ”mot rasism” och används för att förklara aktiviteter som motarbetar rasismen.

Budget
är en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter.

Civilsamhället
är den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av staten, exempelvis ideella organisationer, kyrkan och privata stiftelser.

Demonstration
är när en grupp människor har samlats för att offentligt uttrycka sin åsikt.

Demokrati
är ett styrelseskick där makten utgår från medlemmarna (i en organisation) eller folket (i ett land) genom fria val.

Demokratijamboree
är Scouternas stora demokratihändelse som hålls vartannat år. I år hålls den i Västerås 18–20 november.

Diktatur
är motsatsen till demokrati. I en diktatur har en person eller en liten krets all makt och behöver inte ta hänsyn till vad andra vill.

Feminism
är en ideologi där alla människor, oavsett könstillhörighet och ursprung, har lika rättigheter.

Ideologi
är en samling av idéer om hur ett samhälle ska organiseras och styras.

Institution
är ett lite luddigt ord som står för sammansatta strukturer av till exempel människor, idéer, traditioner eller byggnader som stödjer de verksamheter som de ingår i.

Jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor har samma status och är lika mycket värda.

Jämställdhet
innebär att alla, oavsett könstillhörighet, har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Korruption
är ett missbruk som innebär att man går emot regler för att vinna själv, oftast genom att ta emot mutor, alltså presenter.

Kårstämma
är ett möte där scoutkåren träffas för att ta beslut i olika, ofta viktiga frågor. Oftast sker kårstämman en gång per år.

Motion
är ett förslag som lämnas från en enskild person till en stämma eller de som bestämmer.

Rasism
är föreställningar om att människan kan delas upp i raser utifrån reiligion eller hudfärg. Rasister tycker att människor med ett annat ursprung
än de själva är mindre värda.

Rösträtt innebär att man har rätt att avge sin röst i ett allmänt val, till exempel till riksdagen eller på en kårstämma.

Stat är en grupp av institutioner som upprättar regler för att regera folket i ett eller flera länder.

Årsstämma betyder samma sak som kårstämma, fast i exempelvis en bostadsrättsförening eller idrottsförening.

Senaste artiklarna